preloader__image

Fond Kiseljak je namjenski fond za unaprjeđenje i razvoj tuzlanske lokalne zajednice Kiseljak, koja je uključena u Mrežu aktivnih zajednica. Putem ovog Fonda, podstičemo saradnju i partnerstvo unutar mjesne zajednice Kiseljak, gdje se aktivisti redovno sastaju kako bi aktivno radili na rješavanju problema u svojoj zajednici. Svi projekti koji se predlože za podršku kroz ovaj Fond moraju biti usklađeni sa potrebama zajednice, te uvršteni u godišnji akcioni plan te zajednice. Veoma je važno da se u cijeli proces uključe sva tri sektora, te predstavnici svih građana, posebno onih iz ranjivih kategorija, kao što su mladi, stari, Romi, osobe sa invaliditetom i drugi. Projekti koji budu finansirani iz ovog Fonda treba da pomognu izgradnji povjerenja u zajednici, da potaknu redovnu komunikaciju i saradnju javnog, civilnog i poslovnog sektora, te da zagovaraju za pozitivne promjene na nivou naselja i lokalne zajednice.

Javni poziv

Javni poziv za podršku projektima lokalne grupe za razvoj tuzlanske zajednice Kiseljak

JAVNI POZIV JE ZATVOREN.

 

Fondacija tuzlanske zajednice (u daljem tekstu: Fondacija) poziva građane, udruženja i institucije sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla) da pokažu koliko vole mjesto u kojem žive i predlože projekte za dobrobit svih građana, koji će omogućiti rješavanja ključnih problema u zajednici i napraviti pozitivne promjene u okruženju.

U partnerstvu sa Njemačkim saveznim ministarstvom za vanjski razvoj (BMZ) Fondacija objavljuje Javni poziv za dodjelu finansijske podrške projektima sa područja mjesne zajednice Kiseljak; Grad Tuzla.

Podrška se realizuje kroz projekat “Inkluzivni razvoj zajednice Kiseljak, za unaprijeđenje socijalno ekonomskog aspekta života građana, posebno Roma” čiji je cilj doprinijeti  održivom razvoj zajednice Kiseljak kroz unapređenje saradnje i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva,  kako bi zagovarale i stvarale bolje uslove življenja za cijelu zajednicu.

Ukupna finansijska vrijednost izdvojena za podršku projektima u ovom javnom pozivu iznosi 17.300,00 KM (12.300,00KM a ekološke inicijative, 5.000,00KM za društvene inicijative).

CILJEVI POZIVA

 • Povećati učešće građana u razvoju mjesne zajednice Kiseljak;
 • Unaprijediti uslove življenja u zajednici;
 • Ojačati civilni sektor i kapacitete lidera u civilnom sektor;
 • Osnažiti i uključiti građane, posebno onih iz ranjivih kategorija u razvoj zajednice kroz sistemsko organiziranje zajednice;
 • Uspostaviti međusektorska partnerstva i promovisati važnu ulogu civilnog sektora i građanskih inicijativa u razvoju zajednice.

KO MOŽE APLICIRATI?

 • članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka pri čemu je jedna organizacija ili grupa nosilac projekta;
 • nezavisne organizacije i udruženja koja djeluju i rade za unapređenje uslova življenja ljudi u MZ Kiseljaku, a koja će projekat realizirati isključivo u MZ Kiseljak;
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla

ROK ZA PRIJAVU

Poziv  za prijem aplikacija otvoren je od 27. maja do 26. juna 2022. godine.

ŠTA PODRŽAVAMO?

 • U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji odgovaraju na potrebu naznačenu u strateškom akcionom planu za razvoj MZ Kiseljak (Dokument strateškog plana za razvoj Kiseljaka dostupan na zahtjev putem mail-a inicijative@fondacijatz.org ili u prostorijama Društvenog centra Kiseljak);
 • Prednost će se dati aplikantima koji u projektnoj aplikaciji iskažu spremnost da u realizaciju svoje ideje uključe i predstavnike Lokalne grupe za razvoj Kiseljak, te preuzmu odgovornost da projekat prezentuju članovima iste s ciljem umrežavanja i koordiniranja inicijativa u MZ Kiseljak.
 • Inovativne projekte iz različitih oblasti koje odgovaraju na potrebe lokalne zajednice ili su usmjerene na rješavanje određenog problema isključivo u mjesnoj zajednici Kiseljak.
 • Projekte koji promovišu građanski aktivizam i volonterizam i zasnovani su  na volonterskom angažmanu aplikanata i promociji međusektoralne saradnje;
 • Podržavamo projekte koji traju od 1 mjesec do maksimalno 10 mjeseci (od momenta potpisivanja ugovora).
 • Vrijednost podrške po jednom projektu može biti u rasponu od 500,00 KM do 4.000,00 KM;

 (više u Kriterijima „Fonda Kiseljak“).

 • Prednost će se dati aplikantima koji iskažu spremnost da u relizaciju svoje ideje uključe i predstavnike Lokalne grupe za razvoj Kiseljak, te preuzmu odgovornost da projekat prezentuju članovima iste s ciljem umrežavanja i koordiniranja inicijativa u MZ Kiseljak.

KAKVE PROJEKTE PODRŽAVAMO?

U okviru ovog poziva, želimo podržati projekte koji potiču inovativna međusektoralna partnerstva i koji će unaprijediti slijedeće oblasti življenja:

 • OČUVANJE PRIRODE, BRIGA O OKOLIŠU I KLIMI; (inicijative poput: male akcije za uređenje zajednice, inicijative za promociju i očuvanje prirodnih resursa u zajednici: obala jezera, izvorište i sl, ekološki uzgoj, promocija onovljivih izvora energije i slično)
 • ZAGOVARANJE ZA PROMJENE U SMISLU POBOLJŠANJA POLOŽAJA GRAĐANA A POSEBNO MARGINALIZIRANIH SKUPINA  U LOKALNOJ ZAJEDNICI; (inicijative sa ciljem izgradnje zajedništva, razvoja demokratskog društva,  jačanje osjećaja pripadnosti i lokal patriotizma, društvene kohezije, promocije volonterizma i aktivizma; projekte zagovaranja za rješavanja problema građana a posebno marginaliziranih skupina,  zagovaranje i promociju ljudskih prava, dječijih prava, prava manjina, organizacije javnih debata, okruglih stolova, diskusija, i sl.)
 • SMANJENJE NEJEDNAKOSTI I LJUDSKA PRAVA (želimo da podržimo organizacije i neformalne grupe koje aktivno rade na razvoju demokratskog društva, promovišu rodnu ravnopravnost, zajedništvo i društvenu koheziju.  Dobrodošli su projekti zagovaranja i promocije ljudskih prava, rodne ravnopravnosti, prava manjina, prava ranjivih i marginaliziranih grupa, npr. javne kampanje, debate, okrugli stolovi, diskusije i druge aktivnosti usklađene sa potrebama navednih grupa.
 • KULTURA, UMJETNOST I DRUŠTVENI ŽIVOT (Podržavamo kulturna dešavanja, izložbe, festivale, koncerte, umjetničke predstave, tematske večeri i slično. Prednost će se dati inovativnim idejama što ne podrazumjeva godišnje koncerte niti obljetnice i proslave godišnjica)
 • UREĐENJE  KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (OBLAST ODRŽIVE I AKTIVNE ZAJEDNICE) (Projekti uređenja komunalne  infrastrukture od značaja za lokalnu zajednicu kao što su akcije uređenja izvorišta, puteva, regulacije oborinskih voda, čišćenja korita potoka i rijeka, kanala i propusta, izgradnje ili renoviranja prelaza i sl. )

Navedene oblasti spadaju u prioritetne oblasti, te će shodno tome imati prednost. Projekti mogu biti i iz drugih oblasti, a finansirati će se u skladu sa raspoloživim sredstvima, nakon podrške projektima iz prioritetnih oblasti.

U prilogu su Kriteriji Fonda „Kiseljak“ u kojima su detaljne informacije o pozivu i oblastima koje možemo podržati.

KAKO APLICIRATI?

Aplicirati možete isključivo putem platforme za online apliciranje koja se nalazi na web stranici Fondacije tuzlanske zajednice.

Nakon što online aplikacija bude prihvaćena aplikant će dobiti potvrdu o prijemu na mail. Nakon uvida u projektnu aplikaciju od strane grant tima, aplikant će putem e-maila dobiti potvrdu prijema (pdf dokument ispunjene aplikacije), koji ste dužni u roku od 7 dana dostaviti, potpisan i ovjeren u dva štampana primjerka, na adresu Fondacije: Pozorišna 13, 75000-Tuzla (lično ili poštom).

Ukoliko vam je potrebna podrška pri ispunjavanju online aplikacije možete se obratiti direktno u kancelariju Fondacije tuzlanske zajednice ili na broj telefona 035/382-325 (Društveni centar Kiseljak) i 035 362-830/831 (FTZ glavna kancelarija)  ili u putem mail-a: inicijative@fondacijatz.org sa naznakom „Fond Kiseljak“ - Javni poziv: 5 – FK - 1/2022

Od formalno registrovanih organizacija  se traži da pored ispunjene aplikacione forme (putem online modula), dostave i sljedeću dodatnu dokumentaciju i to:

 • rješenje o registraciji (kopija),
 • statut Udruženja (kopija),
 • finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha-kopija),
 • dokaz o otvorenom žiro računu u banci (kopija), i
 • izjavu o partnerstvu, ako se radi o partnerskim projektima.

Finansijska podrška projektima neće biti dodijeljena projektima koji su nepotpuni, kao ni onima koji pristignu nakon navedenog roka ili ne budu dostavljeni na prethodno navedeni način, kao i onima koji dostave prijave na neodgovarajućim obrascima.

KRITERIJI I NAČIN OCJENJIVANJA PROJEKATA

Ocjenjivanje i odabir projekata neprofitnih organizacija vršit će građanska Komisija Fonda Kiseljak imenovana od strane Upravnog odbora Fondacije tuzlanske zajednice. Komisija će, nakon provjere da li projekti zadovoljavaju uslove ovog Javnog poziva vrednovati prijedloge projekata prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova.

Kriteriji za ocjenjivanje su: Relevantnost u odnosu na teme; relevantnost u odnosu na ciljne grupe; učešće građana i donatora; jačanje civilne organizacije i sektora; uticaj na vlasti i zajednicu; budžet i relevantnost troškova.

Komisija vrši rangiranje projektnih prijedloga na osnovu izvršenog bodovanja, tako da je prvoplasirani projektni prijedlog onaj koji ima najveći zbir bodova, a slijedi projekat s prvim sljedećim nižim zbirom bodova i tako do najnižeg zbira osvojenih bodova.

Samo projekti koji su dobili ukupno preko 50 bodova biće razmatrani za finansiranje, jer projektni prijedlozi ispod ovog praga nisu u stanju zadovoljiti postavljene standarde, te bi efikasnost njihove provedbe bila upitna.

USLOVI ZA DODJELU FINANSIJSKE PODRŠKE

Aplikanti su dužni omogućiti grant timu Fondacije da, prije dodjele granta, izvrši procjenu rada i poslovanja organizacije u prethodnom periodu. Ovakva  procjena podrazumijeva analizu organizacijskih, finansijskih, administrativnih i ljudskih resursa podnosioca projektnog prijedloga. Samo organizacije koje zadovolje proces ove procjene mogu dobiti novčanu podršku.

Neformalne grupe koje dobiju podršku za svoj projekat, će realizovati aktivnosti tako što će sva plaćanja  za troškove nastale u toku trajanja projekta plaćati direktno Fondacija, a dužnost neformalne grupe je da pripremi predračune i dostavi ih Fondaciji.                                                                       

Po finalnom odabiru projekata i objavljivanju rezultata na web stranici Fondacije, bit će otvoren rok za žalbe u trajanju od 7 radnih dana. Pravo na žalbu  imaju svi aplikanti  koji nisu zadovoljni svojom pozicijom na rang listi odobrenih grantova.  Žalba će biti riješena u kratkom roku od strane menadžmenta Fondacije.

Preporuka svim aplikantima je da pročitaju detaljne informacije i upute za popunjavanje online aplikacije i kriterije koji se nalaze na web stranici Fondacije (www.fondacijatz.org).

Ko može aplicirati?

 • članice Lokalne grupe za razvoj Kiseljaka pri čemu je jedna organizacija ili grupa nosilac projekta;
 • nezavisne organizacije i udruženja koja djeluju i rade za unapređenje uslova življenja ljudi u MZ Kiseljaku, a koja će projekat realizirati isključivo u MZ Kiseljak;
 • neformalne grupe građana od najmanje 3 punoljetna člana sa područja mjesne zajednice Kiseljak (Grad Tuzla).

Rok za prijavu

POZIV JE ZATVOREN. Poziv za prijem aplikacija bio je otvoren od 27. maja do 26. juna 2022. godine.